Startsida
Barn & föräldrar
Bil & motor
Bloggar
Dejting
Ekonomi
E-vykort
Hus & Hem
Hälsa
Internet & Dator
Jobb
Köp & Sälj
Mat & dryck
Mobil
Mp3 & Musik
Nyhetsportaler
Nöje
Onlinespel
Organisationer
Poker
Resa & Turism
Shopping
Sport & spel
Student
Väder
Webbdesign

Bildgalleri
Tipsa en vän!
Gästbok
Nyhetsbrev


<%End If%> <%If Request.Querystring("do") = "joina" Then Set Conn = Server.CreateObject("ADODB.Connection") Set RecSet = Server.CreateObject("ADODB.Recordset") Conn.Open "driver={Microsoft Access Driver (*.mdb)}; DBQ=" & db Email = Request.Form("email") SQL = "Select Email From joina Where Email = '" & Email & "'" RecSet.Open SQL, Conn Do Until RecSet.EOF If RecSet("email") = Request.Form("email") Then Session("mess") = "" & Email & " prenumererar redan på nyhetsbrevet!" RecSet.Close Response.Redirect "index.asp" End If RecSet.MoveNext Loop RecSet.Close SQL = "INSERT INTO joina (Namn,Email) VALUES('" & Request.Form("namn") & "','" & Request.Form("email") & "')" Conn.Execute SQL Session("mess") = "Tack " & Request.Form("namn") & "! Du är nu med i nyhetsbrevet" Response.Redirect "index.asp" Conn.Close Set Conn = Nothing End If %> <% If Request.Querystring("do")= "login" Then%>

<%If Session("mess") <> "" Then%> <%End If%>
Nyhetsbrev admin
Här kan du som admin logga in och kolla emailadresse, ändra, lägga till och skicka mejl till en person eller nyhetsbrevet till alla medlemmar.
Adminnamn:
Lösenord:
 
<%=Session("mess")%><%Session("mess") = ""%>
<% End If %> <% If Request.QueryString("do") = "kolla" Then Session("admin") = Request.Form("admin") Session("losen") = Request.Form("losenord") If Session("admin") = Admin AND Session("losen") = Losenord Then Response.Redirect "index.asp?do=inne" Else Session("mess") = "Fel adminnamn eller lösenord." Response.Redirect "index.asp?do=login" End If End If If Request.QueryString("do") = "inne" And Session("admin") = Admin And Session("losen") = Losenord Then Set Conn = Server.CreateObject("ADODB.Connection") Set RecSet = Server.CreateObject("ADODB.Recordset") Conn.Open "Driver={Microsoft Access Driver (*.mdb)}; DBQ=" & db SQL = "SELECT * From joina" RecSet.Open SQL, Conn If RecSet.EOF Then%>
Nyhetsbrev admin inloggad
Lägg till email genom att klicka på Lägg till email.
Inga har reggat sig för ditt nyhetsbrev!
Logga ut Lägg till email
<% Else %> <%Set Conn = Server.CreateObject("ADODB.Connection") Set RecSet = Server.CreateObject("ADODB.Recordset") Conn.Open "Driver={Microsoft Access Driver (*.mdb)}; DBQ=" & db '******************Sidnavigeringen kommer från www.fatmilk.nu********************* Const perSida = 50 Sidan = Request.QueryString("sida") If Sidan = "" then sida = 1 Else sida = Sidan End If With RecSet .CursorLocation = 3 .CacheSize = perSida End With SQL = "SELECT * From joina" RecSet.Open SQL, Conn%> <% With RecSet .MoveFirst .PageSize = perSida .AbsolutePage = sida End With Sidor = RecSet.PageCount Count = 0 Do While Not RecSet.EOF And Count < RecSet.PageSize %> <% Count = Count + 1 RecSet.MoveNext Loop %> <%If Sidor = 1 Then%> <%Else%> <%End If%> <%Set Nummer = Conn.Execute("SELECT Count(*) As antal FROM joina")%> <%If Request.QueryString("visa") = "delete" Then%> <%End If%> <%If Session("mess") <> "" Then%> <%End If%>
Nyhetsbrev admin listar alla emailadresser
Här kan du skicka nyhetsbrevet, ta bort, ändra emailadresserna och namnen.
"><%=RecSet("Email")%> - <%=RecSet("namn")%>">Ändra <%=RecSet(">   <%If Sidan="" Then%><%Else%>&sida=<%=Sidan%><%End If%>">Ta bort <%=RecSet(">    
<%If Sidor <> 1 Then%> <%If (Int(sida)) <> 1 Then%> « Bakåt <%Else%> <%End If%> <%For Sid = 1 To Sidor%> <%If (Int(Sid)) = (Int(sida)) Then%><%=Sid%><%Else%> <%=Sid%> <%End If%> <%Next%> <%If (Int(sida)) <> (Int(Sidor)) And Sidor > 1 Then%> Framåt » <%Else%> <%End If%> <%End If%>
Skicka nyhetsbrev   Lägg till emailLogga ut
Med <%=Nummer("antal")%> prenumeranter <%Nummer.Close Set nummer = Nothing%>
Är du säker?">Ja     Nej
<%=Session("mess")%><%Session("mess") = ""%>
<% RecSet.Close Conn.Close Set RecSet = Nothing Set Conn = Nothing End If End If %> <% If Request.Querystring("do") = "andra" AND Session("admin") = Admin AND Session("losen") = Losenord Then Set Conn = Server.CreateObject("ADODB.Connection") Conn.Open "driver={Microsoft Access Driver (*.mdb)};dbq=" & Server.MapPath("db/joina.mdb") Set RecSet = Server.CreateObject("ADODB.Recordset") SQL = "Select * From joina Where id=" & Request.QueryString("id") RecSet.Open SQL, Conn%> " method="post" name="koll" onSubmit="return tecken()">
Nyhetsbrev admin ändra
Här kan du ändra den här personens namn och email. VAr försiktig så du inte skriver över en redan existerande emailadress.
Namn:">
Email:">
 
TillbakaLogga ut
<% RecSet.Close Conn.Close Set RecSet = nothing Set Conn = nothing End If%> <%If Request.QueryString("do") = "andrat" AND Session("admin") = Admin AND Session("losen") = Losenord Then Set Conn = Server.CreateObject("ADODB.Connection") Set RecSet = Server.CreateObject("ADODB.Recordset") Conn.Open "driver={Microsoft Access Driver (*.mdb)}; DBQ=" & db Namn = Request.Form("namn") Email = Request.Form("email") SQL = "Update joina Set namn='" & namn & "', email='" & Email & "' Where id=" & Request.QueryString("id") Conn.execute(SQL) Response.Redirect "index.asp?do=inne" End If%> <% If Request.Querystring("do") = "adda" AND Session("admin") = Admin AND Session("losen") = Losenord Then%>
Nyhetsbrev
Här kan du som admin lägga till personer som ska få nyhetsbrevet.
Namn:
Email:
 
TillbakaLogga ut
<%End If%> <%If Request.Querystring("do") = "added" Then Set Conn = Server.CreateObject("ADODB.Connection") Set RecSet = Server.CreateObject("ADODB.Recordset") Conn.Open "driver={Microsoft Access Driver (*.mdb)}; DBQ=" & db Email = Request.Form("email") SQL = "Select Email From joina Where Email = '" & Email & "'" RecSet.Open SQL, Conn Do Until RecSet.EOF If RecSet("email") = Request.Form("email") Then Session("mess") = "" & Email & " finns redan i databasen." RecSet.Close Response.Redirect "index.asp?do=inne" End If RecSet.MoveNext Loop RecSet.Close SQL = "INSERT INTO joina (Namn,Email) VALUES('" & Request.Form("namn") & "','" & Request.Form("email") & "')" Conn.Execute SQL Session("mess") = "" & Request.Form("namn") & " är nu med i nyhetsbrevet." Response.Redirect "index.asp?do=inne" Conn.Close Set Conn = Nothing End If %> <% If Request.Querystring("do") = "enmejl" AND Session("admin") = Admin AND Session("losen") = Losenord Then%>
Nyhetsbrev admin skicka brev till en person
Här skriver du meddelandet du vill skicka till denna medlem!
Till email:
">
Rubrik:
Meddelande:
TillbakaLogga ut
<%End If%> <% If Request.Querystring("do") = "mejla" AND Session("admin") = Admin AND Session("losen") = Losenord Then%>
Nyhetsbrev admin skicka nyhetsbrevet till alla
Här skriver du det som ska stå i nyhetsbrevet! Du kan använda html-taggar! Men tänk på när du läggar in bilder att du inte har några " med! Ex: <img src=bild.gif>
Rubrik:
Meddelande:
TillbakaLogga ut
<%End If%> <% If Request.Querystring("do") = "kika" AND Session("admin") = Admin AND Session("losen") = Losenord Then%>
Nyhetsbrev admin förhandsgranska
Så här kommer nyhetsbrevet ungefär se ut!
Rubriken på mejlet:
<%= Replace(Request.Form("subject"), vbCrLf, "
" & vbCrLf)%>
Hela brevet:
<%=Replace(Request.Form("Meddelande"), vbCrLf, "
" & vbCrLf)%>
  
"> ">
<% End If %> <% If Request.Querystring("do") = "kika2" AND Session("admin") = Admin AND Session("losen") = Losenord Then%>
Nyhetsbrev admin förhandsgranska
Så här kommer nyhetsbrevet ungefär se ut!
Rubriken på mejlet:
<%= Replace(Request.Form("subject"), vbCrLf, "
" & vbCrLf)%>
Hela brevet:
<%=Replace(Request.Form("Meddelande"), vbCrLf, "
" & vbCrLf)%>
  
"> "> ">
<% End If %> <% If Request.Querystring("do") = "sent" AND Session("admin") = Admin AND Session("losen") = Losenord Then Set Conn = Server.CreateObject("ADODB.Connection") Set RecSet = Server.CreateObject("ADODB.Recordset") Conn.Open "Driver={Microsoft Access Driver (*.mdb)}; DBQ=" & db SQL = "SELECT Email From joina" RecSet.Open SQL, Conn Meddelande = Replace(Request.Form("Meddelande"), vbCrLf, "
" & vbCrLf) Do While Not RecSet.EOF Set jmail = Server.CreateObject("JMail.Message") jmail.Logging = True jmail.From = dinemail jmail.Fromname = dittnamn jmail.AddRecipient ""& RecSet("Email") &"" jmail.Subject = Request.Form("Subject") jmail.appendHTML"" jmail.appendHTML"Nyhetsbrev från " & sidnamn & "!
" jmail.appendHTML"---------------------------------------------------------------------
" jmail.appendHTML"Skickades: " & Now & "
" jmail.appendHTML"---------------------------------------------------------------------
" jmail.appendHTML Meddelande & "
" jmail.appendHTML"
" jmail.Send (smtpadress) Set jmail = nothing X = X + 1 RecSet.MoveNext Loop RecSet.Close Conn.Close Set RecSet = Nothing Set Conn = Nothing Session("mess") = "Nyhetsbrevet har nu skickats till alla " & X & " registrerade!" Response.Redirect "index.asp?do=inne" End If %> <% If Request.Querystring("do") = "sent2" AND Session("admin") = Admin AND Session("losen") = Losenord Then Meddelande = Replace(Request.Form("Meddelande"), vbCrLf, "
" & vbCrLf) Set jmail = Server.CreateObject("JMail.Message") jmail.Logging = True jmail.From = dinemail jmail.Fromname = dittnamn jmail.AddRecipient ""& Request.Form("Email") &"" jmail.Subject = Request.Form("Subject") jmail.appendHTML"" jmail.appendHTML"Nyhetsbrev från " & sidnamn & "!
" jmail.appendHTML"---------------------------------------------------------------------
" jmail.appendHTML"Skickades: " & Now & "
" jmail.appendHTML"---------------------------------------------------------------------
" jmail.appendHTML Meddelande & "
" jmail.appendHTML"
" jmail.Send (smtpadress) Set jmail = nothing Session("mess") = "Nyhetsbrevet har nu skickats till " & Request.Form("email") & "!" Response.Redirect "index.asp?do=inne" End If %> <% If Request.Querystring("do") = "sluta" Then %>
<%If Session("mess") <> "" Then%> <%End If%>
Nyhetsbrev avsluta
Fyll i din emailadress för att avsluta nyhtsbrevet.
Email:   
<%=Session("mess")%><%Session("mess") = ""%>
<% End If %> <% If Request.Querystring("do") = "sent3" Then Set Conn = Server.CreateObject("ADODB.Connection") Set RecSet = Server.CreateObject("ADODB.Recordset") Conn.Open "Driver={Microsoft Access Driver (*.mdb)}; DBQ=" & db SQL = "SELECT Id,email From joina Where Email='" & Request.Form("email") & "'" RecSet.Open SQL, Conn Set jmail = Server.CreateObject("JMail.Message") jmail.Logging = True jmail.From = dinemail jmail.Fromname = dittnamn jmail.AddRecipient ""& RecSet("Email") &"" jmail.Subject = "Avsluta nyhetsbrev!" jmail.appendHTML"" jmail.appendHTML"Avsluta nyhetsbrev!
" jmail.appendHTML"---------------------------------------------------------------------
" jmail.appendHTML"Skickades: " & Now & "
" jmail.appendHTML"---------------------------------------------------------------------
" jmail.appendHTML "Det enda du behöver göra för att avsluta ditt nyhetsbrev är att klicka på länken nedan. Så fort du klickar på länken raderas din mail från vår databas.

" jmail.appendHTML "Avsluta nyhetsbrev
" jmail.appendHTML"
" jmail.Send (smtpadress) Set jmail = nothing Session("mess") = "Ett email har nu skickats till dig med information om hur du avlutar ditt nyhetsbrev!" Response.Redirect "index.asp?do=sluta" RecSet.Close Conn.Close Set RecSet = Nothing Set Conn = Nothing End If %> <% If Request.Querystring("do") = "tabort" Then Set Conn = Server.CreateObject("ADODB.Connection") Conn.Open "driver={Microsoft Access Driver (*.mdb)}; DBQ=" & db Conn.Execute("DELETE FROM joina WHERE Id ="& Request.Querystring("id")) Session("mess") = "Din prenumeration av " & sidnamn & "´s nyhetsbrev är nu avslutad!" Response.Redirect url End If If Request.Querystring("do") = "tabort2" Then Set Conn = Server.CreateObject("ADODB.Connection") Conn.Open "driver={Microsoft Access Driver (*.mdb)}; DBQ=" & db Conn.Execute("DELETE Id FROM joina WHERE Email='"& Request.Querystring("email") &"'") Session("mess") = "Du har nu tagit bort emailadressen "& Request.Querystring("email") &"." Response.Redirect "index.asp?do=inne" End If %> <% If Request.Querystring("do") = "loggaut" Then Session.Abandon Response.Redirect LogBack End If %>